...QUIZ FOR KNOWLEDGE...

...LOVE TOWARDS ALL MALICE TOWADS NONE...

HAZRAT SYEDNA KHWAJA GARIB NAWAZ (RA) SAID
BACK

1. What is the wife name of Garib Nawaz (r.a)
Bibi Rehmat
Bibi Asmatullah, Bibi Amtullah
Bibi Zahida

2. Sarkar Garib Nawaz (r.a) Ke kitne Sahib Zaadey Hain
Six
Three
Five

3. Sarkar Garib Nawaz (ra) ke 1st Sahebzaade ka naam kya hai
Hazrat Khwaja Ziauddin (r.a)
Hazrat Khwaja Fakhruddin (r.a)
Hazrat Khwaja Hissamuddin (ra)

4. Sarkar Garib Nawaz (ra) ke kitni Sahebzaadiya Hain
Five
One
Two

5. Sarkar Garib Nawaz (ra) ke 2nd Sahebzaade ka naam kya hai
Hazrat Khwaja Hissamuddin (ra)
Hazrat Khwaja Fakhruddin (r.a)
Hazrat Khwaja Ziauddin (r.a)

Score =
Correct answers: